logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady
Uchwa艂a Rady Gminy

W sprawie: przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, obejmuj膮cej tereny ni偶ej szczeg贸艂owo okre艣lone , po艂o偶one w Tomaszewie. Z dnia: 29 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem

U C H W A 艁 A NR XLVI/228/2006Rady Gminy w Ostrowitem

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Ostrowite, obejmuj膮cej tereny ni偶ej szczeg贸艂owo

okre艣lone , po艂o偶one w Tomaszewie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz膮dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p贸藕n.
zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z p贸藕n. zm.)Rada Gminy w Ostrowitem

u c h w a l a, co nast臋puje:搂 1.Przyst臋puje si臋 do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite, obejmuj膮cego tereny
po艂o偶one w miejscowo艣ci:

- Tomaszewo ; na dzia艂ce o nr ewid. 185/2 - teren o pow. 0,0300 ha z
teren贸w rolnych oznaczonych symbolem RP na teren infrastruktury
technicznej oznaczonej symbolem IT z przeznaczeniem pod budow臋 masztu
telefonii kom贸rkowej搂 2.Granice obszaru obj臋tego zmian膮 planu przedstawiono na za艂膮czniku do uchwa艂y.搂 3.Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 W贸jtowi Gminy Ostrowite.搂 4.Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.U Z A S A D N I E N I Edo Uchwa艂y Nr XLVI/227/2006Rady Gminy w Ostrowitem

z dnia 29 czerwca 2006 roku


Potrzeba zmiany ustale艅 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrowite zwi膮zana jest z wnioskiem z艂o偶onym przez
mieszka艅ca gminy Ostrowite Pana Miros艂awa Nowaka.Przewodnicz膮cy Rady Gminy /-/ Ireneusz Majewski
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Ziemowit Adamczyk
Data wprowadzenia : 2006-07-27 09:24:37
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-29 09:49:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1137licznik odwiedzin: 2307377