logo
Prawo miejscowe » Uchwa艂y Rady
Uchwa艂a Rady Gminy

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite dla obszaru dzia艂ek nr 198/23 i 198/24 do 198/30 w miejscowo艣ci Kosewo Z dnia: 29 grudnia 2005r. Wydane przez: Rada Gminy w Ostrowitem Data wej艣cia w 偶ycie:

UCHWA艁A NR XL/189/2005

Rady Gminy w Ostrowitem

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostrowite dla obszaru dzia艂ek nr 198/23 i 198/24
do 198/30 w miejscowo艣ci Kosewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz膮dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) a
tak偶e w zwi膮zku z uchwa艂膮 Nr XXX/152/2005 Rady Gminy Ostrowite z dnia
28.02.2005 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite dla
obszaru dzia艂ek nr 198/23 i 198/24 do 198/30 w miejscowo艣ci Kosewo,Rada Gminy w Ostrowitem

u c h w a l a, co nast臋puje:

ROZDZIA艁 I

Ustalenia porz膮dkowe搂 1.1. Plan obejmuje obszar dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 198/23 oraz 198/24 do 198/30, po艂o偶ony w miejscowo艣ci Kosewo.

2. Przebieg granic obszaru obj臋tego planem przedstawiaj膮 rysunki planu
w skali 1:1000, b臋d膮ce integraln膮 cz臋艣ci膮 niniejszej uchwa艂y i
stanowi膮ce do niej za艂膮czniki nr 1 i 2.

3. Uwagi zg艂oszone do projektu planu w trybie art. 17 pkt 11 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi膮 za艂膮cznik nr 3 do
niniejszej uchwa艂y.

4. Rozstrzygni臋cie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt贸re nale偶膮 do zada艅 w艂asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, stanowi za艂膮cznik nr 4 do niniejszej uchwa艂y.

5. Stwierdzenie zgodno艣ci ze Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite stanowi za艂. Nr 5 do
niniejszej uchwa艂y.搂 2.1. Ustaleniami obowi膮zuj膮cymi zmiany planu s膮 przedstawione na rysunku planu oznaczenia:

1) granica obszaru obj臋tego planem, na kt贸rym obowi膮zuj膮 ustalenia niniejszej uchwa艂y,

2) linie rozgraniczaj膮ce tereny o r贸偶nych zasadach zagospodarowania, kt贸rych przeznaczenie

ustalono w 搂 4 niniejszej uchwa艂y,

3) symbole literowe okre艣laj膮ce przeznaczenie teren贸w, wi膮偶膮ce ustalenia niniejszej uchwa艂y

z rysunkiem planu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, o kt贸rych mowa w 搂 9 niniejszej uchwa艂y.

2. Pozosta艂e elementy rysunku maj膮 charakter informacyjny lub stanowi膮
propozycje rozwi膮za艅 szczeg贸艂owych i nie s膮 ustaleniami niniejszego
planu; nale偶膮 do nich:

- 2 -1) linie podzia艂u wewn臋trznego teren贸w,

2) symbole okre艣laj膮ce przeznaczenie teren贸w, po艂o偶one poza granic膮 obszaru obj臋tego planem.

搂 3.1. Ilekro膰 w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budynku rekreacji indywidualnej - nale偶y rozumie膰 zgodnie z definicjami zawartymi w

ustawie Prawo budowlane,

2) inwestycji celu publicznego - nale偶y rozumie膰 zgodnie z ustaw膮 o gospodarce

nieruchomo艣ciami,

3) wysoko艣ci zabudowy - nale偶y przez to rozumie膰 maksymaln膮 odleg艂o艣膰 pomi臋dzy

najwy偶szym punktem dachu budynku a gruntem rodzimym, z wy艂膮czeniem komin贸w.

4) przepisach odr臋bnych i szczeg贸lnych - nale偶y przez to rozumie膰 wszystkie obowi膮zuj膮ce

przepisy prawa odnosz膮ce si臋 do planowania przestrzennego, w tym ustawy i rozporz膮dzenia.

ROZDZIA艁 II

Ustalenia dotycz膮ce przeznaczenia i zagospodarowania teren贸w搂 4.Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj膮ce tereny o r贸偶nym przeznaczeniu lub r贸偶nych zasadach zagospodarowania1. Na obszarze obj臋tym planem ustala si臋 nast臋puj膮ce przeznaczenie teren贸w:

UTL - teren zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej, przedstawiony na za艂. 1,

UTL/U - teren zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej z dopuszczeniem us艂ug handlu i ma艂ej

gastronomii, przedstawiony na za艂. 2.

2. Linie rozgraniczaj膮ce tereny o r贸偶nych zasadach zagospodarowania okre艣lonych w niniejszej

uchwale, oznaczono na rysunku planu lini膮 ci膮g艂膮.搂 5.Zasady ochrony i kszta艂towania 艂adu przestrzennegoRealizacja zagospodarowania terenu obj臋tego planem wymaga zachowania nast臋puj膮cych zasad:

1) W kszta艂towaniu zabudowy nale偶y uwzgl臋dni膰 lokalne tradycje budowlane, poprzez

dopasowanie formy i rozwi膮za艅 materia艂owych budynk贸w do charakteru zabudowy

istniej膮cej na dzia艂kach s膮siednich.

2) Zabudow臋 nale偶y zlokalizowa膰 w polu ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

3) Na ka偶dej z dzia艂ek dopuszcza si臋 lokalizacj臋 jednego budynku.

4) Funkcje us艂ugowe oraz rekreacyjne nale偶y rozwi膮za膰 we wsp贸lnym budynku.

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg艂o艣ci:

a) od granicy dzia艂ki z pasem drogowym drogi gminnej KDg - 6,0 m,

b) od granicy dzia艂ki z pasem drogowym drogi pieszo-jezdnej KX - 4,0 m.

6) Miejsca parkingowe dla us艂ug nale偶y zapewni膰 w granicach dzia艂ki.

7) Do zazielenienia dzia艂ki powinny by膰 u偶yte gatunki naturalnie wyst臋puj膮ce w krajobrazie.

- 3 -搂 6.Zasady ochrony 艣rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego1. Ustala si臋 zakaz prowadzenia prac trwale naruszaj膮cych stosunki gruntowo-wodne na obszarze obj臋tym planem.

2. Oddzia艂ywanie projektowanych inwestycji nie mo偶e powodowa膰 na
terenach s膮siednich obni偶enia standard贸w 艣rodowiska, okre艣lonych w
przepisach szczeg贸lnych.

3. Nale偶y zachowa膰 w maksymalnym stopniu istniej膮c膮 ziele艅.

4. Powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone powinny by膰 pokryte zieleni膮 lub uprawami,

stanowi膮c powierzchnie biologicznie czynne.

5. Realizacja nowych inwestycji musi respektowa膰 ustalone w planie
wska藕niki intensywno艣ci zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej.

6. Zakazuje si臋 lokalizacji przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko.

7. Ustala si臋 obowi膮zek wyposa偶enia dzia艂ek w miejsca do gromadzenia
odpad贸w, urz膮dzone zgodnie z istniej膮cym w gminie systemem oczyszczania
i przepisami szczeg贸lnymi.

8. Do czasu wyposa偶enia terenu w kanalizacj臋 sanitarn膮 dopuszcza si臋
przej艣ciowe odprowadzanie 艣ciek贸w do szczelnych zbiornik贸w; po oddaniu
do u偶ytku sieci kanalizacyjnej nale偶y egzekwowa膰 odprowadzanie do niej
艣ciek贸w, z wykluczeniem innych form odprowadzania 艣ciek贸w.搂 7.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk贸w oraz d贸br kultury wsp贸艂czesnej1. Now膮 zabudow臋 nale偶y projektowa膰 i realizowa膰 w spos贸b nie
naruszaj膮cy walor贸w otaczaj膮cej przestrzeni. W szczeg贸lno艣ci nale偶y
unika膰 stosowania zabudowy o formach nadmiernie eksponuj膮cych now膮
zabudow臋, w szczeg贸lno艣ci o skomplikowanych bry艂ach i agresywnych
barwach.

2. Ustala si臋 zakaz wykorzystywania kiosk贸w, barakowoz贸w, kontener贸w,
karoserii pojazd贸w itp. jako obiekt贸w zast臋puj膮cych budynek rekreacyjny.搂 8.Wymagania wynikaj膮ce z potrzeb kszta艂towania przestrzeni publicznychOgrodzenie dzia艂ki o maksymalnej wysoko艣ci 1,5 m, a偶urowe w min. 60% powierzchni,

z wykluczeniem prefabrykat贸w betonowych.搂 9.Parametry i wska藕niki kszta艂towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiekt贸w i wska藕niki
intensywno艣ci zabudowy1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej UTL ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady

zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej,

2) dopuszcza si臋 realizacj臋 obiekt贸w ma艂ej architektury oraz taras贸w i indywidualnych urz膮dze艅

sportowo - rekreacyjnych.- 4 -3) dopuszcza si臋 usytuowanie budynk贸w w granicy lub przy granicy dzia艂ki, zgodnie

z przepisami szczeg贸lnymi, z wy艂膮czeniem granicy z pasem drogi,

4) dopuszcza si臋 lokalizacj臋 urz膮dze艅 infrastruktury technicznej,

5) maksymalny wska藕nik powierzchni zabudowy do powierzchni ca艂kowitej dzia艂ki - 30%,

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni ca艂kowitej dzia艂ki.

2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej z dopuszczeniem us艂ug handlu i ma艂ej

gastronomii UTL/U ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej i us艂ug

handlu i ma艂ej gastronomii,

2) dopuszcza si臋 realizacj臋 obiekt贸w ma艂ej architektury oraz taras贸w i indywidualnych urz膮dze艅

sportowo - rekreacyjnych.

3) dopuszcza si臋 lokalizacj臋 urz膮dze艅 infrastruktury technicznej,

4) maksymalny wska藕nik powierzchni zabudowy do powierzchni ca艂kowitej dzia艂ki - 50%,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni ca艂kowitej dzia艂ki.

6) parkingi w formie zatok, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na obszarze obj臋tym planem ustala si臋 nast臋puj膮ce parametry i wska藕niki kszta艂towania

zabudowy:

1) dla budynk贸w nie b臋d膮cych tymczasowymi obiektami budowlanymi ustala si臋

nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dla drogi gminnej - w odleg艂o艣ci 6,0 m od granicy pasa drogowego,

b) dla drogi pieszo-jezdnej - w odleg艂o艣ci 4,0 m od granicy pasa drogowego.

2) dla usytuowania urz膮dze艅 elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie

wymaga si臋 zachowania linii zabudowy,

3) ustala si臋 nast臋puj膮ce odleg艂o艣ci obiekt贸w budowlanych od linii elektroenergetycznych:

a) 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 15 kV,

b) 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii 0,4 kV,

4) zabudow臋 nale偶y realizowa膰 jako wolnostoj膮c膮,

5) dopuszcza si臋 lokalizacj臋 jednego budynku na jednej dzia艂ce,

6) wysoko艣膰 budynku rekreacyjnego do 2 kondygnacji nadziemnych i do 8 m, licz膮c od

powierzchni ziemi do kalenicy dachu budynku,

7) g贸rna kondygnacja jako poddasze u偶ytkowe,

8) wysoko艣膰 艣cianki kolankowej nie wy偶sza ni偶 0,9 m.

9) ustala si臋 zakaz realizacji piwnic,

10) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu 25o do 45o, pokrycie z dach贸wki, blachy

dach贸wkowej lub innych materia艂贸w o podobnej estetyce.搂 10.Granice i sposoby zagospodarowania teren贸w lub obiekt贸w podlegaj膮cych
ochronie, ustalonych na podstawie odr臋bnych przepis贸w, w tym teren贸w
g贸rniczych, a tak偶e nara偶onych na niebezpiecze艅stwo powodzi oraz
zagro偶onych osuwaniem si臋 mas ziemnychNale偶y realizowa膰 zagospodarowanie w spos贸b okre艣lony w rozporz膮dzeniu
nr 18 Wojewody Koni艅skiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie
utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Kon. z 1998 r.
Nr 52 poz. 305) oraz w uchwale nr 53 Wojew贸dzkiej Rady Narodowej w
Koninie z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia obszar贸w
krajobrazu chronionego i zasad korzystania z tych teren贸w
(Dz.Urz.Woj.Kon. z 1997 r. Nr 1 poz. 2).

- 5 -搂 11.Szczeg贸艂owe zasady i warunki scalania i podzia艂u nieruchomo艣ci obj臋tych planem miejscowymUstala si臋 nast臋puj膮ce zasady podzia艂u geodezyjnego terenu:

1) nie zezwala si臋 na wt贸rny podzia艂 dzia艂ek,

2) dopuszcza si臋 艂膮czenie dzia艂ek przylegaj膮cych do siebie, w celu powi臋kszenia posesji.搂 12.Szczeg贸lne warunki zagospodarowania teren贸w oraz ograniczenia w ich u偶ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy1. Ustala si臋 zakaz lokalizacji przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko.

2 . W przypadku konieczno艣ci usuni臋cia drzew, inwestor jest zobowi膮zany do uzyskania zgody na

ich usuni臋cie przed wyst膮pieniem o pozwolenie na budow臋, zgodnie z przepisami

szczeg贸lnymi.搂 13.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system贸w komunikacji

i infrastruktury technicznej1. Ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady dotycz膮ce obs艂ugi komunikacyjnej terenu:

1) obs艂uga komunikacyjna istniej膮cymi drogami otaczaj膮cymi teren,

2) miejsca postojowe dla obs艂ugi dzia艂ek nale偶y zlokalizowa膰 w granicach posesji.

2. Ustala si臋 nast臋puj膮ce zasady dotycz膮ce obs艂ugi terenu infrastruktur膮 techniczn膮:

1) na ca艂ym obszarze opracowania dopuszcza si臋 lokalizacj臋 inwestycji celu publicznego i wydzielanie terenu dla ich potrzeb,

2) podstaw臋 realizacji uzbrojenia technicznego stanowi膰 b臋d膮 projekty bran偶owe,

3) zaopatrzenie w wod臋 z gminnej sieci wodoci膮gowej,

4) zaopatrzenie w wod臋 do cel贸w przeciwpo偶arowych z sieci wodoci膮gowej,

5) odprowadzanie 艣ciek贸w docelowo do kanalizacji sanitarnej; jako rozwi膮zanie przej艣ciowe,

do czasu oddania do u偶ytku sieci kanalizacyjnej, dopuszcza si臋 gromadzenie 艣ciek贸w

w zbiornikach szczelnych, z zapewnieniem ich wywozu do oczyszczalni w Gostuniu,

6) odprowadzanie w贸d opadowych do studni ch艂onnej lub poprzez rozs膮czenie na

nieutwardzonym terenie w granicach posesji; zakazuje si臋 powierzchniowego

odprowadzania w贸d opadowych poza granice nieruchomo艣ci,

7) zasilanie w energi臋 elektryczna z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z rozwi膮zaniem

uzgodnionym z przedsi臋biorstwem energetycznym na etapie programowania i projektowania realizacyjnego,

8) na terenie obj臋tym niniejszym planem dopuszcza si臋 budow臋 stacji
transformatorowych i sieci zasilaj膮cych 艣redniego oraz niskiego
napi臋cia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami
wydanymi przez przedsi臋biorstwo energetyczne,

9) dopuszcza si臋 budow臋 linii 艣redniego i niskiego napi臋cia jako
napowietrznych, wsp贸lnych dla sieci elektroenergetycznej i
o艣wietleniowej,

10) realizacja innych element贸w uzbrojenia na warunkach okre艣lonych w przepisach

szczeg贸lnych.

- 6 -搂 14.Spos贸b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz膮dzania i u偶ytkowania teren贸w1. Ustala si臋 zakaz lokalizacji obiekt贸w o charakterze tymczasowym, niezwi膮zanych z realizacj膮

ustale艅 planu.

2. Ustala si臋 zakaz ustawiania na terenach zabudowy rekreacyjnej karoserii pojazd贸w, kiosk贸w,

barakowoz贸w itp. w celach nie zwi膮zanych z prowadzeniem budowy budynku rekreacyjnego.

3. Do czasu zako艅czenia inwestycji przewidzianych niniejsz膮 uchwa艂膮 dopuszcza si臋

dotychczasowe zagospodarowanie i u偶ytkowanie teren贸w.搂 15.Granice obszar贸w wymagaj膮cych przekszta艂ce艅 i rekultywacji.Nie wyst臋puj膮 na obszarze planu.ROZDZIA艁 III

Przepisy ko艅cowe搂 16.Niniejszym planem zmienia si臋 przeznaczenie grunt贸w rolnych na cele okre艣lone w uchwale.搂 17.Ustala si臋 stawk臋 procentow膮, s艂u偶膮c膮 naliczeniu jednorazowej op艂aty z
tytu艂u wzrostu warto艣ci nieruchomo艣ci o kt贸rej mowa w art. 36 ust.4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko艣ci 15%.搂 18.Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 W贸jtowi Gminy Ostrowite.搂 19.Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 30 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz膮cy Rady Gminy

[-] Ireneusz Majewski
Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Ziemowit Adamczyk
Data wprowadzenia : 2006-02-06 13:35:02
Data ostatniej modyfikacji : 2007-05-29 09:45:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1608licznik odwiedzin: 2150792